Skip to Content

شیعر لە نێوان خودیەتی تاک و ئەوانی کۆدا دەقی )لە کتێبخانەی تایبەتی بابا تاهیردا(ی )سەباح ڕەنجدەر( بە نموونە … د.حەمە مەنتك

شیعر لە نێوان خودیەتی تاک و ئەوانی کۆدا دەقی )لە کتێبخانەی تایبەتی بابا تاهیردا(ی )سەباح ڕەنجدەر( بە نموونە … د.حەمە مەنتك

Closed
by June 4, 2020 General, Literature

پێشەکی:
هەمیشـە لـە کاتـی بەرکەوتـن و توێژینـەوە لـە دەقێکـی شـیعری دەبـێ
ئـەو ڕاسـتیەمان لەبـەر چـاو بێـت، کـە ئـەو دەقـە شـیعرییە لـە هەنـاوی
خۆیــدا زیادتــری لــەوەی دەردەکــەوێ، هەڵگرتــووە. بۆیەیــش دەقــی
شــیعری داهێنەرانــە دەبــێ ئــەو واقیعەکــەی تێپەڕێنێــت. تەنانــەت لــە
هێنـدێ بـاردا دەبـی ببێتـە هۆکارێـک بـۆ بنیادنانـی کۆمەڵێکـی نـوێ، کـە
پێـوەر و بەهـای جێگـری هەبێـت. لـەو جـۆرە دەقانـەدا توێـژەر هەوڵـی
بەرهەمهێنانــی، یــان دۆزینــەوەی بنیــادە زمانییــەکان، چ حەقیقــی یــان
خوازەیـی بێـت، هـاوکات فرەیـی واتـا. زمانـی شـیعر، زمانێکـی رسکـە، بـە
سـانایی ناگیرێـت. زمانێکـە هەڵگـری کۆمەڵـێ الیەنـی هونەرییـە، خوێنـەر
بـە هەسـتە ئاسـایییەکانی ناتوانێت کەشـفیان بـکات )بێگومان مەبەسـتامن
لـە شـیعری داهێنەرانەیـە.( بۆیەیـش هەمیشـە خوێنـەر دەبێـت لـە زەینـی
خۆیـدا بـە شـێوازێکی خوازەیـی ئـەو دەقـە داڕێژێتـەوە، بـۆ ئـەوەی بچێتـە
قوواڵیـی خودییەتـی دەق و دوور کەوێتـەوە لـە شـیکردنەوەی واقعیانـە……

بۆ درێژەی ئەم بابەتە کلیکی ئێرەبکەن ………

Previous
Next