Skip to Content

ئێستاش من لە بە غدا خە و دە بینم * …. مە ولود ئیبراهیم حە سە ن

ئێستاش من لە بە غدا خە و دە بینم * …. مە ولود ئیبراهیم حە سە ن

Closed
by كانونی یه‌كه‌م 8, 2017 General, Poems

ئە م وڕێنە شیعریە پێشکە شە بە هه موو ئە و بە ڕێزانە ی کە لە م دە قە دا ناویان هاتووە و ناویان نە هاتووە و خۆلە نێو ئە م فە زایە دا دە بیننە وە

ئە مجارە ش

لە کە مینی پرسگە ڕزگارمان بوو

گە یشتینە مە یدان

لە گە ڵ سۆفی و (١)

شە یداو(٢)

ئازاد(٣)

لە خواردنگە یە کی لاپە ڕ

نانێکی هه رزان دە خۆین

چایە ک لە زە هاوی (٤)

ڕۆژنامە لە پە رلە مان دە خوێنینە وە(٥)

قاوە یە ک لە مورە بە عە(٦)

بە یانی ڕۆژی یە کە می پێشانگای نێو دە وڵە تی کتێبە

دە بێ ئە م هه فتە یە دە ست بە نانخواردنە وە بگرین

ئە مرۆ گوشاد لە هاوکاری (٧+٨)

چیرۆکە وە رگێڕاوە کە ی بڵاوکردبووە وە

شیعریکی تازە ی لە تیف دە نگی داوە تە وە (٩)

چیرۆکی سە رکە وتن بە رە و خوارە وە ی سە روە ر (١٠)

عە رد هه ژێنێکە لە گۆڤارێکی عە رە بی دا

ئێوارە قە رە داغی تای شیعری گرتبوو(١١)

بە یانی ئە مرۆ ناسر بڵاوکراە ی لە دە ست گێرا(١٢)

گیراو تا ئێستا نە گە ڕاوە تە وە

عە بدوڵلاگۆران گوتی : بابچین چایە کی سە ر خە لوز بخۆینە وە (١٣)

نە ژاد لە شوێنە وار نوێنە ری هه موو کوردە (١٤)

زۆر تە نیایە

عە سر گە ڕامە وە پە تاتە و تە ماتە و کودووم کڕیبوو

بۆنی بریانی سە ردار ناوخۆی پڕکرد(١٥)

برا چاو ڕە شە کان بە شی ئێمە یان کە مکردە وە

بە یانی ژنە دە ست پڕ بازنە کە بە کوڵ دە گریا (١٦)

فە رمانبە رە میسریە کە دیار نە بوو

وێنە گە ورە کە ی سە رۆک لە بە ردە م ناوخۆ

شە وچاوێکی لە دە ست دابوو

ماشێنە کان تیژ تێدە پە ڕێن

ڕێبوارە کان سە ریان دادە خست

سە رۆک بە چاوێکە وە زۆر توڕە تردیار بوو

لە پرسگە هه موو گیانیان پشکنین

بە ردە رگا جمە ی دە هات

ترس بڵقی دە دا لە کۆلیژ

حوسە ین عە لی مە حفوزگوتی ئاگات لە خۆت بێ کوڕم(١٧)

ئە مین موتابچی دووجار بانگی کرد بابە بابە(١٨)

هاشم گوتی بچیتە دە رەوە باشترە (١٩)

ئە میر بە سە ر دیواری بازی دابوو (٢٠)

کجان دابوویانە قاقای پێکە نین پانتۆلە کە ی تە قی بوو

سە ر هه ڵدەگرم ودە چمە قە مبە رعە لی (٢١)

لە کۆڵانێکی بنبە ست

یازدە هه والی مە رگ دە خوێنمە وە

کۆڵانە کە بۆخۆی بووە بە دۆزە خ

شە هێدە کان دە چنە بە هه شت

پیرەژنە کە گوتی وە لعە باس مالمان خراو بی(٢٢)

بوکە یە ک مانگیە کە زمانی گیرابوو

مندالە تازە زمانگرتووەکە

داوای باوکی دە کرد

پیرە مێردە کە خە ریکی وە رگرتنی

شە هیدانە ی کوڕە کە ی بوو

زە نگی هاتنی فرۆکە لێیدا

شە قام و کۆڵان هه تیو کە وتن

رادیۆی چایخانە کە هاواری دە کرد ئاگاداربن ئاگادار

تە لە فزیۆن دە یگوت

دوژمن لە هه موو بە رە کان شکاوە

نە تە وە یە کگرتووە کان داوای ڕاوە ستانی شە ڕێ دە کرد

ئە مریکا چە کی تازە ی داوە بە عێراق

دوێنێ بە زۆر ڕیشی کوڕە هه لە بجە ییە کە یان تراشی بوو(٢٣)

دە یگوت نوێژ ناکە م تا خوا حە قم نە کات

وێنە ی وشتری سە رگردە کە ی کێشابوو هاشم (٢٤)

گوتی ڕاستە مامە ڕیشە خە ریکی گفتوگۆیە (٢٥)

دە ڵێن حکومە ت قوشتە پە ی لە بارزانیان چۆلکرد(٢٦)

کوردە فە یلیە کان بە جلی مالە وە ڕاپێچی سنوور کران(٢٧)

یازدە هه زار گە نجیان گواستەوە بۆ کارگە ی مە رگ

ئە مرۆگوتیان موالیدیان ڕاکێشاوە

کامە ران لە کلاس گوتی تۆش دە گرێتە وە عائیدونی(٢٨)

هه فتە یە کە سامی بزرە(٢٩)

دوێنێ هیوایان لە ژووری سە ندیکا سوورکردبوە وە(٣٠)

وابزانم سبە ی نۆرە ی منە

ئە وهه فتە یە چوومە ئە بوغرێب(٣١)

چوار بە ندی نە مابوون

چە ند گە نجێکی تازە یان هێنابوو

کابرای ئینفیرادی هه ر لە ناو قە فە س بوو

دە رگا داخراوە کە هێشتا نە کرابووە وە

بە ندیە شیت بووە کە هه ر جوێنی دە دا

خە لە ف جە للاد لە ناوە ڕاست ساحە کە ڕاوە ستابوو

بە ندیە ک بە ڕووتی سە رە و ژیر سزا دە درا

عروبە هه موو جاری پێم دە ڵێ خۆشە ویستە کە ت لە چیایە(٣٢)

سە میرە دیسان ڕۆژنامە کە ی بردم(٣٣)

بورجی خۆی دە خوێنێنتە وە

ئە و بورجانە ی شادو غە مگینی دە کە ن

ئای سە میرە هاوکلاسە کە م

شادی و خە می تۆ چە ند ئاسانە

سالم پۆرتریتی وشە ی هێنایە وە (٣٤)

ئە مجارە وێنە ی منی کیشابوو

عە باس ئێستا زۆرم شە رم لێدە کات (٣٥)

جاسم لە نوکتە ناکە وێ (٣٦)

مامۆستای نابینا دە ڵی ئە سکە ندە ر دانیشە(٣٧)

گە نجێکی پۆلە کامان لە نوێوە ئاشق بووە

کلاس بۆنی ئە شق و ترسی لێدێت

مە ها سێ ڕۆژە غائێبە(٣٨)

براکە ی مانگێکە بێ سە رو شوێنە

دیسان مامۆستای ڕۆشنبیری نە تە ویی نمرە کە ی منی دابە زاندووە

رائید فایە ق گوتی بۆچی نە چوویتە بە شی کوردی

منیش گوتم ئە ی تۆ بۆ نە چوویتە بە شی عە رە بی

دوو چاوی پڕ کرد لە گولله

ئێستاش من هه موو بە یانیە ک لە بە غدا لە خە و هه ڵدە ستم

لە بە غدا دە گە ڕیمە وە ماڵ

لە بە غدا دە خە وم

هه فتە ی پێشولە شە قامی موتە نە بی

پرسیاری کتێبی فارسیم لە پیرە میردە کە کرد(٣٩)

خە ریک بوو خوێنی ڕاوە ستێ

سبە ینێ ژنە مە سیحیە کە جاریکی تر

دە رگای کتێبخانە ی ڕۆژ هه ڵاتم بە سە ردا دادە خات

سبە ئ ئیوارە فاروق کۆڕی فە لسە فە و ژیان پێشکە س دە کات(٤٠)

حە مە شوان دیسان خۆی ئامادە کردووە(٤١)

کوڕە کە ی بە شیر موشیر دەپرسێ ڕۆژنامە ی خە بات هاتووە(٤٢)

ڕۆژی دووشە ممە گە نجە کان کچە کوردێکیان لە گە ل ڕەشپیستیک دیبوو

شە وهه موو شەو خە ویان لێنە دە کە وت

زە هرای فە لە ستینی بە چاوە جوانە کانی ڕۆژباشی لێکردم(٤٣)

ئە منە کە هه ردوو چاوی زە ق کردە وە

لە بە ر دە م ژووری سە ندیکا ئاوڕ نە دە نە وە

دە رگای ژووری سە ندیکا کراوە تە وە

دوێنێ هیوایان تێدا سوورکردبووە وە

دە ترسم سبە یةی نۆرە ی من بێت

هه ردووکمان سە یری یاری کردنی قوتابیان دە کە ین

نە هرۆ نازانم مرۆڤ یابسە بخوات چۆن دە توانی ئە وە ندە غاربدات(٤٤)

دوو کێلۆ پە نیرم خستبووە ناو بە ستە نیە کە

هیچیان بۆ نە هێشتبوومە وە

ئێوارە لە گە ڵ هه ولیر قسە مکرد گوتیان نە کە ی بێیتە وە

خودایە شە وی پینج شە ممە و هه ینی

بە تە نیا لە بە شی ناوخۆ چۆن ڕۆژ دە کرێتە وە

نە ورۆز گە گە ڕامە وە

لە بازگە دوو سە عات ڕایانگرتم

لە پیناسە کە م نووسرابوو بە شی فارسی

ئە م جارە ش جانتاکە م هه ڵدە گرم و خوێندن بە جیدە هێلم

سۆفی پە شیمانم دە کاتە وە (٤٥)

دوا ڕۆژی دوا تاقیکردنە وە ی دوا ساڵە

دە وری دووە مە و کە وتووم و بە تاقیکردنە وە ڕاناگە م

بنووسە هاوین دێمە وە بۆ مە شق

ناینووسم

بنووسە هاوین ناێیمە وەبۆ مە شق

ناینووسم

بنووسە ناینووسم

ناینووسم ناینووسم ناییننوووسمممم

باشە من دە زانم چیت لیدە کە م

پێنج سالە بروانە مە کە م وە رنە گرتووتە وە

مامۆستا چاودێرە کە م بە چاوی پر فرمیسکە وە

وە ک کوڕی خۆی لە باوە شیم دە گری وماچم دە کات

کوردەکان زۆر بە ڕیزن

سامی هه موو بە یانیە ک پیم دە ڵێ(٤٦)

هیواخوازم هه ردوو چاوم کویر بیت وجوو ببینم کورد نە بینم

دە ی بە وچاوانە ی حە زدە کە ی جووی پێ ببێنی منی کوردیش ببینە

ئاوات بە لە هجە ی بە غدایی دایدە گرێ(٤٧)

سامی لە وڕۆژە وە سام گرتوویە تی

رائیدە مامۆستای ئازە ری (٤٨)

مە ولود کوردە کان چۆنە زیرە ک و جوان و هێمنن

هۆی جوانیە کە نازانم

بە ڵام هێمنی و زیرە کیە کە هۆی بێ پشتیە

دکتۆر زیاب چوار ساڵە هه موو پرسیارە کانی خۆی (٤٩)

لە برام مە ولود دا کۆکردووتە وە

محە مە د نوری ئە گە رهاتی بۆ میسر ئە مە ناونیشانمە (٥٠)

لە بە ردە م وە زارە ت تۆپە کی دە سکردی وە ستا ڕە جە ب داندراوە (٥١)

سە ربازە کە نە یهیشت وینە یە کی لە تە ک بگرین

لە وبە ر سە یری ئە و کچ و کورە م کرد کە نە دە گە یشتنە یە ک(٥٢)

عە بدولهادی شە س سال خۆی دواخست(٥٣)

دواجارکردیان بە سە ربازو کوژرا

ئە م بە یانیە کوڕە ئیتیحادیە کە یان بە ڕووتی لە گە ڵ ژنە فە ڕاشە کە گرت

شە و ژووری هه موو قوتابیە کوردە کانیان ورد پشکنی

کە گە ڕاینە وە دەوام سە روە ر (٥٤)

لیستی هه موو ئە و ڕۆمانانە ی پیشاندام کە هاوین خوێندبوونیە وە

من هه رچوار مانگ خە ریکی کرێکاری بووم

چاوە جوانە لە یلا

خان و مانە لە یلا هێی هێی(٥٥)

هه رە لە یلێ هە رە لە یلێ

ئۆۆۆۆف هاوار لە یلی هاوار لە یلێ(٥٦)

ئە م کوردانە هه موویان گۆرانیبێژن

هه مووشیان خزمی یە کترن

ماویە کی زۆرە ڕزگار نایە تە دەوام (٥٧)

ئە وێش بە دەردی گە نجە فە یلیە کان چوو

سامان کاک مە ولود کە سیان نە هێشت(٥٨)

کە نتۆرە کە ی بە رامبە رم وێنە ی سە رۆک و سە باح میرزای بە سە رە وە یە

شە و دە ست بە دامانچە لە وێنە کە وە دێنە دە رە وە

سەرۆک مە ولود دەتبینم نووستووی

سە باح هه ستە وە ئە مە سە رۆکی فەرماندە یە

ئممم ئمم ئم

سۆفی کاک مە ولود چیە بۆچی خە وت لیناکە وێ

ئێساتاش من هه موو شە وێ لە بە غدا ڕاوم دە نێن

ئە مڕۆ ئە مرۆ زۆر بی تاقە ت بوو(٥٩)

ئە وە تە بە دە ل مزووری (٦٠)

خە ریکە بە ڕووسی نوکتە بۆ کچە عە رە بە کە دە گێڕیتە وە

ئای ئافرە ت چ هه وێنێکە

بە دە ل چۆن ئاوا هێمن دانیشتووە

دیسان بە تاقیکردنە وە ڕانە گە یشتم

دوا ڕۆژو دواتاقیکردنە وە یە

سە ت جارە ئە م خە ونە دە بێنم و دە بینمە وە

ئیسماعیل کاک مە ولود بابە عە رە بی قسە بە ین (٦١)

تیتناگە م نا ئیسماعیل ل مال چە وا دئاخڤی هۆسا ب ئاخڤە

یوسف بانگی کرد ها برایێ من مە ولود (٦٢)

خودێ خودی تو فیلی فیل

بە داخە وە مامۆستا فارس ئە و گە نجە هێمنە کوژرا

وابزانم یوسفیش(٦٣)

تاهیرم بینی بە برینە وە پێیدە کە نی (٦٤)

ست نە رمین فە رهه نگە کە ی ئە دمۆنزو تۆفیو وە هبی بۆ هینابووم (٦٥)

جاری سییە مە دیوانە کە م ڕە تدە کریتە وە

ئە مڕۆکە ش دە چمە گفتوگۆی ئە و نامە یە ی

کە مال مە زهه ر شە رپە رشتی دە کات(٦٦)

نیوە ڕۆ کج و کوڕانی بە شی یاسا هاتبوون

دە یانگوت هاتووین ژن بە ژنیێ بکە ین

ئە م هه ینییە دە چینە تاقی کیسرا(٦٧)

هه تاو لە سڵیمانیە وە مە نجە لێک کفتە ی هیناوە (٦٨)

غە ریبە لە بە شی ناو خۆ ویستوویە تی خۆی بکوژێ(٦٩)

مالی باوکی ئاگادارنین

سە لیم پارە ی بزرکردبوو

شە ڕ دە ستیپیکردە وە و لە نە وتی کە رکوکیانداوە

گفتوگۆ سە ری نە گرت

سە عات پینج ڕیگا دادە خری

لە گە ڵ ئە لیس شە و سە عات دوو گە یشتین (٧٠)

ئیستاش هه موو بە یانیە ک من لە بە غدا لە خە و هه لدە ستم

بە دزیە وە سینە م پڕ دە کە م لە بۆنی گولە کنیرو عە تر

بوشرە هه موو بە یانیە ک گوڵێکم بۆ دێنێ

کچە بە غدایی بە گوڵە وە جوانترن

بە تە نیا لە زە هاوی دانیشتووم

لە کۆلیژە وە بە دواوەمە ن

چاکە ناخۆمە وە و هه لدە ستم

مامۆستایە کمان ئیستاش ناوێری بڵی من کوردم (٧١)

سبە ی دە چێنە سە ردانی مارف عومە ر گول

دە ستێکی کارناکات (٧٢)

مە هداوی بە شی ڕوسی لە ترسی فە رهه نگە کە جی‌یشت (٧٣)

ئاوات لە کوێی تا چوارینە کانی باباتاهیرو خە یام (٧٤)

بە یە کە وە بخوێنیە وە

بورە حالە م بوین تە دولبە ر

دلە م تە نگە شە وێ وامۆ بسە ربە ر

چی بکە م لە ڕابردووە وە بێمە وە ئێستا

چی بکە م لە بە غداوە بێمە وە ئێرە

بە دە ستخۆم نیە من ئێستا ش هه ر لە بە غدا دە ژیم

هه موو بە یانیە ک لە بە غدا لە خە و هه ڵدە ستم

ڕابردوو بە رم نادا

ئیستا نامگرێتە خۆ

داهاتوو نایە ت

من لێر ە نیم

من لە ئێستا نیم

چی بکە م لە ڕابردووە وە بێمە وە ئێستا

چی بکە م لە وێوە بێمە وە ئێرە

من ئە و بووم من نیم

ئە و من بوو ئە و نیم

چ لێکدابڕانێکە

چ لە تبوونیکە

چۆن بێمە وە سە ریە ک

چۆن بمە وە بە خۆم

چۆن بێمە وە ئێستا

چی لە م رابردوە ئێستا کوژە بکە م

چی لە م ئێستا ون بووە بکە م

ئێستام بووە بە خە ونی ڕابردوو

ڕابدووم بووە بە ئێستا

ژیان نامگریتە خۆ

خە ونی ڕابردوو کوشتمی

من کیم و لە چ شوێنێکم

————————– ١٢/٢٠١٧ – هه ولێر

(*) ئە م وڕینەیە شیعریکی میژوویی پچر پجڕە لە خە ونە بێ سە رو بە رە کانی ئیستام دە چێ هه ربۆیە هیچ خالبە ندی و هونە ریکی شیعر نووسینی تێدا بە کار نە هاتووە بە رهه می چوار ساڵ خوێندنێ زانکۆیە ڕێک لە گە ل دە ست پێکردنی شە ڕی ئێران ئێراق١٩٨٠- ١٩٨٨ ووە ک کوردێک و عائیدونە ک لە سە ردە می بە عسدا و لە نێوان ترس و لێدان و گرتن و شوێن بزرو سێدارە وهه ژاری دا خوێندنمان تە واوکردو فە زای ئە م چوارساڵە تە واو تیکە ڵ ژیانمان بووە و لێمان دانابڕێ

١- مامۆستا کە ریم سۆفی دە رچووی بە شێ فارسیە نووسە رو وە رگێڕ ئیستا لە هه ولیرخانە نشینە

٢-مامۆستاخالید شە یدا دە رچووی بە شی ئینگلیزیە نووسە رو شاعیر ئێستا لە ئە لمانیا دە ژیت

٣ – دکتۆر ئازاد حە مە شە ریف دە رچووی بە شی ئینگلیزیە نووسە رو وە رگیڕئیستا لە زانکۆی سە ڵاحە دین کۆلیژی زمان مامۆستایە

٤ – زە هاوی چایخانە یە ک ناوداری شاری بە غدایە و هونە رمە ندو ڕۆشنبیرە کان ڕووی تێدە کە ن

٥ –پە رلە مان قاوەخانە یە کی گە ورە وناودارو کۆنی بە غدایە ە جێی ڕۆشنبیرو هونە رمە ندو رۆژنامە نووس و سیاسە تمە دارە کانە

٦ –موڕە بە عە قاوە خانە یە کی تری ناوداری شاری بە غدایە و بە هه مان شێوە جیگای ڕۆشنبیرو سیاسە تمە دارو قوتابیانی قاوە خۆرە وە ی زانکۆیە

٧ – مامۆستا گوشاد حە مە سە عید دە رچووی بە شی زمانی فارسیەو نووسە رو وە رگیڕە و ئێستا لە هه ولیر خانە نشینە

٨ – رۆژنامە ی هاوکاری ڕۆژنامیە یە کی کوردی بوو لە سە رە تای هه فتاکانی سە دە ی رابردوو ە وە دەردە چوو ڕۆلێکی گرنگی گیڕا لە پیشخستنی رۆشنبیری کوردیدا

٩ – مامۆستا لە تیف هه لمە ت شاعیری ناوداری کورد لە وساڵانە دا شیعرە کانی ڕۆلی بە رگری ناوشاریان دە بینی و خوێندە وارێکی زۆری هه بوو

١٠ – سە روە ر محە مە د گە نجێکی هه ولیری بوو بە زمانی عە رە بی چیرۆکی دە نووسی و لە بە شی ترکی دە یخوێند چیرۆکێکی لە گۆڤارە عە رە بیە کان بلاوکردە وە بە ناوی سە رکە وتن بە رە وخوارە وە دەنگی دایە وە

١١ – مامۆستا عە بدوڵلا قە رە داغی دە رچووی بە شێ فە لسە فە شاعیرو لێکۆلە ر ئێستا خانە نشینە لە کە رکوک

١٢ – لە وجوارسالەی خویندنمان جە ندین ناسری کوڕە کورد بێ سە رو شوێن بوون کە س هه واڵیان نازانێ

١٣ –مامۆستا عە بدوڵلا قادرگۆران دە رچووی بە شی ئینگلیزیە و نووسە رو وەر گیڕ بە داخە وە لە م چە ند ساڵە ی ڕابردوو کۆچی دوایی کرد

١٤ – مامۆستا نە ژاد عە زیزسورمێ دە رچووی بە شی شوێنە وار شاعیرو لێکۆلە رو وە رگێرە وئیستا لە هه ولیر خانە نشینە

١٥ – مامۆستا سە ردار عە بدولکە ریم دە رچووی بە شی فارسی نووسە رو رۆژنامە نووس ئێستا فە رمانبە رە لە سە رۆکایە تی ئە نجومە نی وە زیرانی هه ریمی کوردستان

١٦ – ژنە دە ست پڕ بازنە کە لە بە شی ناوخۆ ناسراوبوو کابرایە کی میسری بە ناوی خواستن و بردنی بۆ میسر هه موو زیرە کە ی بردوو بە جێی هێشت

١٧ – دكتور حسين على محفوظ مامۆستای بە شی زمانی فارسی بوو بۆ من بۆنی باوکی لیدە هات و زۆر دۆستی کورد بوو لە گە ل دکتۆر ئە مین موتابچی لە گە ل ئێمە زۆر باوکانە بوون لە م ساڵانە ی دوایی کۆچی کرد

١٨ – دکتۆر ئە مین موتابچی مامۆستای بە شی فارسی بوو قە ت ناوی نە دە هێنام هه میشە دە یگوت باوکە چۆنی چی هه یە ئاگات لە خۆت بیت

١٩- مامۆستا هاشم مطر هاوکلاسم بوو کوڕیکی شیعە ی زۆر چاک بوو هه رجە ندە بە ناچاری کرابوو بە بە عسی بە ڵام زۆری رق لە ڕژێم بوو زۆر یاقمە تی منی داوە و پیاوە تی بە سە رمە وە یە

٢٠ – زۆرجار کە دەر گای کۆلیژ دە گیرا ناچاربووین بە سە ردیوارو بە ڵای بە شی ناوخۆی کجان بازدە ین و هه ندیجار یامە تیان دە داین ە هه ندیجاریش پیمان پێدە کە نین

٢١ – قەمبە عە لی گە رەکیکی نزیک مە یدانە وە ئە ودە م زۆر بە ی دانیشتوانە کە ی کوردی فە یلی بوون

٢٢ – وە لعە باس مالمان خراوبی رستە ینغ پڕ هه ناسە ساردی یە کی لە و مالانە ی کۆلانی بنبە ست بوو کە دە تبیست جەر گت دە توایە وە

٢٣ – ئە منی بە عس زۆر ڕیگای هه بوو بۆ ئازاردانی روحی هاولاتیان یە کێ لە و ڕیگایانە تراشینی ڕیش و سمیل بوو

٢٤ – تاکە ی وشتر لە سە رگرد دە مینتە وە ڕستە یە کی پرسیار ئامیزی عە رە بە لە چاوە روانی نە مانی ڕژێمە کانە وە زۆر دووبارە ی دە کە نە وە

٢٥ – لە گفتوگۆی یە کیتی و حکومە ت لە سە رە تای هه شتاکان هاشم ی هاوکلاسم بە دزیە وە لیی پرسیم راستە گفتوگۆ هه یە لە نێوان مامە ڕیشە و حکومە ت لە مامە ڕیشە مە بە ستی پیشمە رگە ی ئازاوناوداری کورد مامە ڕیشە بوو

٢٦ – ساڵی هه شتاو سێ حکومە ت پیاوو گە نجە بارزانیە کانی کە مپی قوشتە پە ی هه موو بردوو زیندە بە چالی کردن

٢٧ – لە سالی هه شتاو یە ک حکومە ت زیاد لە دە هه زار گە نجی فە یلی بێ سە رو شوین کردو ئە وانی تریشی بە جلی بە ریانە وە بە لۆری سە ربازی بردە سنووری ئێران و مال و ملکی داگیرکردن

٢٨ – عائیدون ئە وانە بووین لە پاش ڕیککە وتننامە ی جە زائیر١٩٧٥ گە ڕانە وە ئێراق و بە ر لیبووردنی حکومە ت کە وتن

٢٩ – لە ساڵانی خوێندنمان بە ردە وام چە ندین سامیمان لێ بزردە کرا

٣٠ –ژوری سە ندیکا ژوورێک بوو دە کە وتە پست پرسگەی کۆلیژ و زۆر جار قوتابی دە بردرایە ناو ئە وسە ندیکایە و لە وی سزا دە دراو تە مبی دە کرا

٣١ – ئە بوغرێب بە ندیخانە یە کی ناودارو ناوبە دی ئیراقە زۆر جار بۆ سە ردانی براو خزم و ناسیارە کانمان دە چووینە مواجە هه ی گیراوە کان

٣٢ – عروبە کچێکی هاوکڵاسمان بوو کچێکی بە ڕیززۆر جار بە سوحبە ت دە یگوت خۆشە ویستە کە ت لە چیایە

٣٣ – سە میرە کچێکی ترکمان بوو کچێکی بە ڕێز ڕۆژانە هیوای خۆی لە سە ر خوێندنە وە ی بورجە کان هه لدە نا

٣٤ – سالم گە نجێکی هاوکلاسمان بوو زە وقیکی جوانی نووسینی هه بوو هه رلە سالی دووە مە وە هه شت هاوپۆلی هه لبژاردبووبە وشە بە پۆرترێتی بۆ دە کردن منیش یە کیک بووم لە و هه شت کە سە

٣٥ – عە باس هاوکلاسێکی ترمان بوو ڕۆژێک زۆر بە ئە دە بە وە داوای لیکردم ببم بە بە عسی منیس زۆر بە هێمنی رە تمکردە وە لە وە پاس هه رچی منی دە بینی شە رم دایدە گرت

٣٦ – جاسم گە نجیکی درێژی بە سراوی بوو دکتۆر محە مە د نوری کە خە لکی میسر بوو لە شێوە بە سراویە کە ی نە دە گە یشت و بە ردە وام دە یگوت جاسم بە عە رە بیە کی ڕەوان قسە بکە

٣٧ – مامۆستا یە کی زۆر باش و نابینامان هه بوو زۆر بە هه ست بوو ئە سکە ندە ر هاوکلاسی نوکتە چی لە دە رسی ئە و پێیخواس دە کردوو لە سە ر پە نجە وە ک پشیلە دە یویست بچێتە دە رەوە مامۆستا زوو هه ست پیدە کردوو دە یگوت ئە سکە ندە ر جوان دانیشە

٣٨ – مە ها کچێکی هاوکلاسمان بوو ئە ویش ماوەیە ک نە هاتە دەوام دیاربوو براکە ی حکومە ت گرتبووی وبێ سە رو شوێن بوو

٣٩ – ئێمە لە بە شێ فارسی بووین زە حمە ت ترین شت بۆ ءیمە کڕینی کتیب بوو لە هه ر کتیبخانە یە ک داوای کتیبی فارسیمان کردبوایە وایان دە زانئ ئێمە ئە منین زۆر دە ترسان و ڕە تیان دە کردە وە کە کتێبی فارسی بفرۆشن

٤٠ – دکتۆر فاروق رە فیق نووسە رو لیکۆلە ر دە رچووی بە شی فە لسە فە و لە و سالانی خویندن چالاک بوو لە نووسین و کۆرگیڕان ئیستا لە سلیمانی دادە نیشێ

٤١ – مامۆستا حە مە شوان ئە ویش لە گە ڵ دکتۆر فاروق رە فیق هاوکڵاس بوون و زۆر جار لە کۆرو سمینار دە کە وتنە بە رامبە ر یە کتر ئێستا لە دەرە و دە ژی

٤٢ – سالئ هه شتاو دوو ڕۆژیک لە کۆمە لە ی ڕۆشنبیری کوردی پیاوێک لە وێ بوو گوتیان ئە مە کوڕی مامۆستا بە شێر موشترە ئە و بە ڕێزە سە یری ڕۆژنامە کانی سە ر میزە کە ی کردوو لە پر پرسی ئە ری ئە ورۆ خە بات نە هاتووە

٤٣ – لە ساڵانی خوێندن حکومە تی ئیراق بڕیارێکی دە رکرد ئە گە ر کج و کوڕێکی زانکۆ کوردو عە رە ب ببنە هاوسە ر حکومە ت پێنج سە ت دیناریان بە خۆرایی دە داتی کە چی ئە گە ر کورە کوردیک رۆژباشی کجە عە رە بیکی کردباو ئە من زانیبای کیشە یان بۆ دروست دە کرد

٤٤-٠ مامۆستا نە هرۆ دە رجووی بە شێ فە لسە فە یە و پیاوێکە زۆرچاک لە ژیان گە یشتووە هه موو بابە تێکی دە کرد بە نوکتە ئیستا لە هه ولیر لە پێشە سازی باکور دوکانی وردە فرۆشی هه یە

٤٥ – ئە وساڵانە ی لە بە غدا دە مخوێند زۆر جار بیزار دە بووم و جانتاکە م هه ڵدە گرت و دە مگوت وازدینم دوو سی رۆژ لە ماڵ دە بووم و برادە ریک زۆرجار مامۆستا کە ریم سۆفی پە شیمانی دەکردمە وە

٤٦ – لە رۆژانی یە کە می خویندن سامی هاوکلاسمان بە ڕستە ی هیوا دە خوازم چاوم کوێربیت و جوو ببینم کورد نە بینم تێی گە یاندین چاو هه یە حە زدە کات کوێر بیت و کورد نە بینێ

٤٧ – ئاوات محە مە ت کوڕە کوردیکی هاوکلاسمان بوو لە بە غدا دادە نیشت زۆر دڵسۆزو بە داخە وە بە ڕوداوی سە یارە گیانی لە دە ست دا

٤٨ – دکتۆرە ڕائیدە ژنێکی ئازە ری بوو ئە دە بی فارسی پی دە گوتین پیشتر دە سال گوێندە ی ڕادیۆبووە لە ءیران شیعری فارسی خۆر خؤش دە خوێندە وە

٤٩ – دکتۆر زیاب خە لکی لوبنان بوو پیاوێکی بێ وە ی و خۆپاریزبوو کە یفی بە ڕژیم نە دە هاتو کوردی خۆش دە ویست بە ڵام قە ت ئە مە ی بە زار دە رنە دە بڕی دە بوایە خۆت بیزانی و لە گە لیشی باس نە کە ی

٥٠ – دکتۆر محە مە د نووری مامۆستامان بوو خە لکی میسر بوو مامۆستایە کی زۆر ڕووخۆش و خاکی بوو کە چۆوە میسریش پە یوە ندیمان هه ر هه بوو

٥١ – لە سە ر کۆرنیش و لە بە رامبە ر دائیرە یە ک وە زارە تی بە رگری دانە یە ک لە تۆپی وە ستا رە جە ب داندرابوو قوتابیە کوردە کان زۆر بە شانازیە وە سە یریان دە کرد

٥٢ – هێمایە بۆشیعرێکی زۆر جوانی برای بە ڕیزم مامۆستا قوباد جە لی زادە کە باس لە بە یە ک نە گە ێشتنی کج و کوڕێکی کورد دە کات لە بە غدا

٥٣ – بە هۆی شە ڕێ بە ردە وامی ئیراق و ئیران زۆر قوتابی خۆی دە خشت بە و هیوایە ی شە ڕکۆتایی بێت و نە چنە سە ربازی بە داخە و شە ڕ درێژە ی کیشاو گە ێشتە گیانی زۆر گە نج و نامرادی کردن

٥٤ – هاوێنی دووەم کە گە ڕاینە وە سە روە ر محە مە دی چیڕۆکنووس لیستێکی درێژی ڕۆمان پیشاندام کە گوتی ئە م هاوینە هه مووم خوێندووتە وە تواناو لیهاتوویە کی سە یری هه بوو لە نووسێن و خوێندنە وە دا بە داخە وە ژیانی سە روە رو خۆشە ویستە کە ی بە ئە فسانە یە کی نە زانراو کۆتیی هات زۆربە داخە وە

٥٥ – چاوە جوانە لە یلا گۆرانیە کی خۆش و بە ناوی هونە رمە ندی گە ورە ی کورد مامۆستا حە سەن زیرە کە عە رە ب زۆریان پیخۆش بوو

٥٦ – هه رە لە یلی لە یلێ گۆرانیە کی خۆش و بە ناوی هونە رمە ندی گە ورە ی کورد مامۆستا شە مال سائیبە عە رە ب زۆریان پیخۆش بوو

٥٧ ٠ ڕزگار کوڕیکی مالباتی بارزانی بوو گە نجێکی هێمن و جوان لە بە شی فە رە نسی دە یخویند لە سەرو بە ندی بزربوونی فە یلیە کان ئە ویش بزربوو زۆر بە داخەو

٥٨ – مامۆستا سامان خانە قینی لە بە شی ئینگلیزی دە یخوێند شاعیرو میدیا کارە ئیستا لە دە رەو ەی ولات دە ژێ

٥٩ – ئە مرۆ ئادەم هاوکلاسێکی بە شی فارسیمان بوو خە لکی هاودیانان بوو گە نجیکی جوان و هێمن ئێستا فە رمانبە رە لە دە ڤە ری سۆران

٦٠ – مامۆستابە دە ل رە فۆ مزوری دە رچووی بە شێ ڕوسی شاعیرو وە رگێرو میدیاکاری گە ڕۆک خە لکی شاری دهۆکە و ئێستا لە دەرە وە ی وڵات دە ژی کە سایە کیە کی نیوە ندی ئە دە بی کوردی و عە رە بیە

٦١- ئیسماعیل حە مە دە مین خە لکی دهۆک بوو بە داخەوە کۆچی دوایی کرد

٦٢ – یوسف ئە ویش هاوکلاس و خە لکی دهۆک بوو کوڕیکی ڕووخۆش دە رجووی بە شی فارسیە و لە پاش ڕاپە ڕین بووە ئە فسە ری پۆلێس و ئێستا لە دەرە وە ی وڵات دە ژی

٦٣ – مامۆستا فارس گە نجیکی جوان و پیاویکی باش لە گە ل یوسف هه ردووکیان کوڕی سە رک هۆزبوون و دە رجووی بە شی فارسی بوون و بوون بە ئە فسە رو دواجار بە داخەوە هه ردووکیان وە ک بیستمە وە کوژراون

٦٤ – دکتۆر تاهیر مستە فا ئێستا مامۆستایە لە بە شیزمانی عە رە بی کۆلیژی زمانی زانکۆی سە لاحە دین و وە رگێرو رە خنە گرە

٦٥ – دکتۆرە نە رمین مامۆستای بە شی فارسی و خوارزای زانای کورد تۆفیق وە هبی بووکچێکی خاتوون و بە ڕیز خاوە ن کە سایە کیە کی بە هێزبوو هێمای هێمنی و ئاسودە یی قوتابیان بوو

٦٦ – دکتۆر کە مال مە زهه رئە ودە م سە ر پە ڕشتی نامە ی ماستە رو دکتۆرای دە کردوو بۆ سود وە رگرتن زۆر جار دە چووینە هۆلی گفتوگۆی نامە کان

٦٧ – تاقی کیسرا ئە یوانی کیسرا پاشماوە ی پاشای ساسانی ئە نە و شیروانە و گە ورە تین بە رهه یوانی پاشایانە و لە گە ج و کە رپوج دروستکراوە دە کە وێتە خوارووی بە غداوئیستا بە سە لمان پاک دە ناسری و جیگایە کی شوینە واری و گە شتی بە هارانە ی قوتابیانی زانکۆیە

٦٨ – زۆر جار قوتابیانی کورد کچ و کوڕ کە دە هاتنە وە بە غدا خواردنیان لە گە ل خۆیان دە هیناو دە بوو بە هۆیە ک کۆمان بکاتە وە

٦٩ – بە داخەوە هه ندی کج و کور بە هۆی کیشە ی سۆزداری زۆر جار لە و بە غداو غە ریبیە لە خۆکوژی نزیک دە بوونە وە و هه ندێ جار دە کە وتنە نە خۆشخانە

٧٠ – ئە لیس گۆرگیس کچێکی مە سێحی هاوکڵاسمان بوو ئە ویش کچێکی هێمن و زۆبە ڕیز زۆر جار لە گە ل من هاتووچۆی دەکرد پیشتر لە گە ل باوکی پێکە وە لە کۆمپانیای فە رە نسی کارمانکردبوو

٧١ – هه ندێک مامۆستا و هه تا قوتابیش لە هه موو ماوە ی خوێندنیانبە هۆی خراپی رە وشە کە خۆیان ئاشکرا نە دە کردوو نە یان دە گوت ئیمە کوردین ئە مانە زۆر بە سوکی سە یردە کران

٧٢ – دکتۆر مارف عومە رگول دە رچووی بە ش یاسا و شاعیرو لیکۆلە ر ئێستا مامۆستای زانکۆی سڵیمانیە و لە ساڵانی خوێندندا گیراو و ئازاریکی زۆری بینی کە بە ربوو دە ستێکی کاری نە دە کرد

٧٣ – مامۆستا مە هداوی فە رمانبە ری سە رۆکایە تی زانکۆی سە لاحە دین لە گە ل ئێمە لە بە غدا و لە بە شی روسی وە رگیرا دوای هاتە وە لە هه وڵێر کۆمالناسی تەواوکرد ئیستا لە هه وڵیر دەژی

٧٤ – مامۆستا ئاوات محە مە د دە رچووی بە شێ زمانی ئینگلیزیە زە وقێکی ئە دە بی زۆرجوانی هه بوو زۆرجار پێکە وە چوارنیە کانی خە یام و باباتاهیرمان دە خوێندە وە وشیدە کردە وە ئێستا ئە ندامئ ئە نجومە نی پاریزگای شاری کە رکوکە

mm

دەنگەکان وەک رۆژنامەیەکی ئەلکترۆنی لەپێناوی فەراهەمکردنی سەکۆیەکی ئازاد بۆ دەنگە جیاوازەکان لە ١ی حوزەیرانی ٢٠٠٢ دەستی بەکارکردن کردووە لە شاری تۆرنتۆ. دەنگەکان بە رۆژنامەی خۆتان بزانن و لەرێی ناردنی بابەتەکانتانەوە بەرەو پێشی بەرن لەپێناوی بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی هۆشیار و ئازاد و یەکساندا.

Previous
Next